As an injection as well! >>>

http://www.fiercepharma.com/marketing/allergan-eyes-depression-as-blockbuster-botox-next-big-stage?utm_medium=nl&utm_source=internal&mrkid=938224&mkt_tok=eyJpIjoiTVRKbU0yVmlOakV6WlRNMyIsInQiOiI1UytxY3FlVmd6cWcwSldsbHptMTFHUFV3R1hlQTd3ZVBtNExXY2dSYWF2SnhCb0dOUlk2NGJtSlA4MENXMFg2eCtITm40Qzd4WGltK3c0Y2FPR2tjYmdvb3FDdmVpZWNRNDZTSXRSQlRxQTBseDZCVHczUmlHUlwvbkQrcVFQK3QifQ%3D%3D